רוכלות מזון  (פוד-טראק)

הדרישות של רוכלות הן כלליות מטעם חוק רישוי עסקים, המועצה הוסיפה מספר  דרישות פרטניות שהן המדיניות  של המועצה.

המועצה תשקול  לתת רישיונות עסק לעסקי רוכלות וזאת מתוך התחשבות באינטרסים ציבוריים כגון: שמירה על חזות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי בישובים לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ומפגעים, ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים הפועלים במבני קבע.

 1. בשטח המועצה לא תותר פעילות רוכלות קבועה (סככות דוכנים וכד') אלא ניידת בלבד.
 2. לא יאושרו סוגי רוכלות המסכנים את שלום הציבור, בריאותו ובטיחותו.
 3. לא תותר רוכלות בצידי דרכים ומעברים.
 4. בסיום העבודה אסור להשאיר העגלה באזור המכירה ויש להחנות אותה במקומות המאושרים בתוך היישוב.
 5. רוכלות מזון תותר לצריכה שאינה מהווה תחרות בלתי הוגנת בפעילות עסקית של עסקים קיימים שפועלים במבני קבע. מובהר כי בנושא זה שיקול דעת המועצה הוא הקובע ושיקול זה יכול להיות השיקול הבלעדי לאי-מתן רישיון עסק לפעילות של רוכלות.
 6. רוכלות מזון תתבצע ברכב/נגרר וכד' מאושר ע"י משרד הבריאות או תברואן מוסמך.
 7. על בעל העסק להביא בחשבון שעסק רוכלות טעון אישור בעלי הזכויות בקרקע כגון קק"ל, ואישור וועד היישוב בו מתקיימת הרוכלות, כל אלה בנוסף לאישור המועצה. , לאחר התייעצות עם בעלי הזכויות בקרקע ומוסדות בעלי ענין אחרים, רשות הרישוי תהיה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים לכל בית עסק.
 8. אישור היישוב יינתן בכתב על גבי  טופס אישור היישוב לרוכלות ויכלול את מיקום פעילות הרוכלות סוגי המזון שיימכרו ומועדי ושעות הכניסה המאושרים ליישוב.
 9. בכל אתר בו תורשה רוכלות יוגבל מספר הרוכלים בהתאם לשיקול דעת רשות הרישוי.
 10. אחריות צד ג' ובטיחות התעבורה יחולו על המפעיל .
 11. כל נזק ישיר ועקיף למפעיל ולצד ב' הנגרם מהתנהלות של בעל מחזיק הרישיון הינה באחריותו בלבד.
 12. העוסק ברוכלות יהיה אחראי לניקיון אזור פעילות הרוכלות מכל פסולת הקשורה אליה.
 13. על העוסק ברוכלות לדאוג לתאורה וביוב ולאספקת מים תקניות על חשבונו.
 14. העוסק ברוכלות יציב במקום פעילות הרוכלות כלי אצירה לאשפה לסוגיה השונים ע"פ הנחיות המועצה. עלות פינוי האשפה תהיה על חשבון העוסק ברוכלות.
 15. תינתן עדיפות לקבלת רישיון עסק לרוכלות לתושבי המועצה.
 16. הרישיון יינתן לתקופה של שנה בלבד. לאחר שנוכחה רשות הרישוי והמפקח מטעמה, כי בעל העסק פועל לשביעות רצונה ובהתאם לחוק, התקנות, והנהלים הנדרשים לקיומו של העסק, תיבחן אפשרות להארכת הרישיון בכפוף להגשת בקשה חדשה או בקשה להארכת תוקף רישיון.
 17. המועצה אינה מתחייבת לחדש רישיון לרוכלות לאחר פקיעת תוקפו.

 

מכרז להגשת בקשה לרוכלות מזון בשטח המועצה

הזמנה להצעת הצעות עד 10.07/2024 בשעה 15:00:

./uploads/n/1720092454.8869.pdf

טופס אישור בעל הקרקע

./uploads/n/1688300525.6682.pdf

טופס תנאי רוכלות:

./uploads/n/1684669723.2984.pdf

טופס חתימה על תנאי רוכלות:

./uploads/n/1712575325.2197.pdf

 

מפרט אחיד מטעם משרד הפנים (דרישות החוק ומה מותר למכור)

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-09a