חפש
פניה למוקד המועצה


פניה לראש המועצה - אלי אסקוזידו
iso

רישוי עסקים

מנהלת מדור רישוי עסקים: שרית שרף

08-8634221

050-7955041 

sarit@ma-soreq.org.il

קיים חוק רישוי עסקים שהמחלקה ממונה על ביצועו.
להלן הנחיות ליזם המעוניין לפתוח עסק:
1. חוות דעת מקדמית.
2. בקשה לחוות דעת מקדמית.
בקשת הפונה לחוות דעת המקדמית תוגש למחלקת רישוי עסקים לפי טופס מס' 1 בתוספת השנייה ותיחתם בידי הפונה.
לבקשת חוות הדעת, (כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה) יצורפו המסמכים המפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, למתן חוות הדעת המקדמית:
א. תרשים סביבה.
ב. מפה מצבית.
ג. תוכנית העסק.
רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.
נותן האישור לבקשת חוות הדעת, ייתן על כך אישור בכתב לפונה על גבי הבקשה שלפי טופס 1 האמור.
תוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה 2, נותן מחלקת רישוי עסקים חוות דעת מקדמית.

בקשה לרישיון או להיתר זמני
בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת השניה ותיחתם בידי המבקש.
לבקשת רישיון כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים המנויים להלן, ב-5 עותקים לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך:
1. תרשים סביבה.
2. מפה מצבית.
3. תוכנית עסק.

מחלקת רישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה א'.
הייתה בידי המבקש בקשת רישיון חוות דעת מקדמית לעניין אותו עסק, ראשי הוא לצרף לבקשת רישיון חוות דעת מאת בעל מקצוע לעניין המתאמת הבקשה לתנאי חוות הדעת המקדמית.

אישור על הגשת בקשה
קיבלה מח' רישוי עסקים בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת השנייה, באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.
רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה ולא לתת אישור על קבלתה אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים, ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה (להלן-בקשה חסרה); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי קבלת הבקשה.

העברת הבקשה לנותני האישור
קיבלה מח' רישוי עסקים בקשה, והחליטה שלא לדחותה, תעבירה תוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 4 שבתוספת השנייה.

טפסים להורדה:

  1. טופס לרישוי שלטים
  2. חוות דעת מקדמית לרישוי עסקים
  3. טופס בקשה לרישוי עסקים

 

המועצה האזורית נחל שורק ד.נ. עמק שורק יד בנימין 76812  טלפון: 08-8634222  
תיכנות: מיכאל פלוטניצקי עיצוב אתרים : נרינסקי © כל הזכויות שמורות למ.א. נחל שורק