ועדת הבחירות   

                                                                                                         

הודעה בדבר זכות העיון ברשימת התושבים

רשימת התושבים המוצגת בזאת באה לוודא ולעדכן את כמות תושבי המקום שהינם גם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית. רשימת התושבים המסומנים המוצגת אינה סופית. פנקס בוחרים סופי יישלף בתאריך ה' תשרי תשפ"ד 21/9/23 (משוער).

ניתן לעיין ברשימות התושבים של ישובים בהם יש אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית החל מיום רביעי ט"ז תמוז תשפ"ג 05/07/23 ועד ליום ראשון כ"ז תמוז תשפ"ג 16/07/23:

  • במזכירות היישוב בשעות המקובלות בישוב.
  • במשרדי המועצה רח' הראל 1 יד בנימין בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00 אצל הגב' כנרת דג'דו – בן טוב בהתאם לסעיף 90(ב) בצו, כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות ערר על כך שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית, או על כך שהוא או זולתו לא סומן כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית.

ערר של אדם לגבי עצמו יוגש לוועדת הבחירות בעותק אחד. ערר של אדם לגבי הזולת יוגש לוועדת הבחירות בשני העתקים.

הערר יוגש לא יאוחר מיום ראשון כ"ז תמוז תשפ"ג 16/07/23 בכתב על גבי "טופס הגשת ערר" העומד לרשות העורר בלשכת המועצה האזורית ובמזכירות היישובים ויימסר במשרדי המועצה אצל הגב' כנרת דג'דו – בן טוב.

הכרעת ועדת הבחירות בעררים תינתן עד ליום ח' אב תשפ"ג 26/7/23.

בתוך 7 ימים מיום ההחלטה בערר, רשאי העורר להגיש עתירה על החלטת ועדת הבחירות לבית המשפט לעניינים מקומיים.

בכבוד רב,

חזי כהן

יו"ר הועדה