ועדה לעניני גבייה

בהתאם לתיקון 151 לפקודת העיריות,  מינתה המועצה וועדה לעניני גבייה בה חברים ראש המועצה, מנכ"לית המועצה וגזבר המועצה.

ועדה זו קבעה כללים בדבר ההליכים לנקיטת גביית כספים: