קב"ס: רבקה דור
טלפון: 08-8634243, נייד:050-6781728

rivkad@ma-soreq.org.il

ימי עבודה: 

ימים א'-ה':  08:00-16:30
 

קבלת קהל:
בתאום מראש

​ברשויות המקומיות פועל מתוקף חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 מערך קציני ביקור סדיר (קב"סים), האחראי לאיתור תלמידים המצויים בסכנת נשירה מבתי הספר ולקידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי.

חוק לימוד חובה

קצין ביקור סדיר (קב"ס) פועל מתוקף חוק לימוד חובה, על פי הסמכת שר החינוך ובכפוף לו לתפקידיו יש שני היבטים מרכזיים: בקרה ואכיפה של חוק לימוד חובה והיבט חינוכי-טיפולי. הן פעולות האכיפה והן פעולות הסיוע מההיבט החינוכי-טיפולי נעשות בתיאום ובשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים המעורבים האחראים למניעת נשירתו של התלמיד.

תחומי האחריות של קצין הביקור הסדיר

1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה

 • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה שלא בוצע עבורם רישום למוסד חינוכי.
 • יצירת קשר עם משפחות הילדים שנרשמו אך לא הופיעו בבית הספר.
 • ייזום ופתיחת הליכים משפטיים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה, בתיאום עם הלשכה המשפטית של רשות החינוך המקומית.
 • מעקב אחר התנהלות התיקים המשפטיים, השתתפות בדיוני בית משפט ומתן חוות דעת בהליך פלילי המתנהל נגד הורי ילד שלא למד בבית הספר באופן סדיר.
 • פנייה לכל הגורמים המטפלים בתלמיד לקביעת דרכי התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים.
 • השתתפות בהליך קליטה של תלמיד בשל הרחקה או העברה של תלמיד או שיבוץ תלמיד בעקבות הליך הרחקה או העברה.

2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים

 • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה לרבות באמצעות הצלבת רשימות רישום מול הגעה אל בית הספר וקיום סיורים באתרים מועדים לילדים משוטטים.
 • אפיון וזיהוי המקור לנשירה כדי להפנות לטיפול הגופים הרלוונטיים.
 • קיום פגישות עם הורים ותלמידים בסכנת נשירה או נושרים בשיתוף הגורמים הרלוונטיים (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קציני מבחן, מורים, מנהלי בתי ספר וכדומה).
 • מעקב, בקרה, תיעוד בקב"סנט ודיווח למפקח למניעת נשירה במשרד החינוך על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של תלמיד שהוגדר בסכנת נשירה.
 • ייזום ויישום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה ומעקב אחר יישומה.
 • טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים ובתיאום עם אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון.
 • השתתפות בצוות בין מקצועי לדיון בתלמידים מאתגרים שבסכנת נשירה במטרה לאתר דרכים למניעת הנשירה או למצוא עבורם חלופות לימודיות.
 • מעקב ו/או השתתפות בוועדות השמה הדנות בתלמידים מאתגרים בסכנת נשירה המטופלים על ידי הקב"סים.

3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים

 • איתור נתונים אודות היעדרות של תלמידים מבתי הספר.
 • הצלבת המידע על היעדרות עם מידע רלוונטי מהגורמים השונים ברשות ובמשרד החינוך.
 • גיבוש תוכניות ביקורים חודשיות בבתי הספר, בתיאום עם מנהלי בתי ספר.
 • עריכת ביקורים בבתי הספר לשם מעקב אחר נוכחות התלמידים בתיאום עם מנהלי בתי ספר.
 • קיום קשרי עבודה עם המפקח והמדריכים למניעת נשירה.
 • קיום קשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד – הקב"ס, כמתכלל מקרה נמצא בקשר שוטף עם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קציני מבחן, עובדי קידום נוער וגורמים נוספים, לקביעה ותיאום של דרכי ההתערבות ולחלוקת התפקידים
 • השתתפות בישיבות של המוסד החינוכי ושל רשות החינוך המקומית (ועדה בין מקצועית מוסדית וועדת התמדה רשותית)

4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת

 • ריכוז דיווחים על מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת
 • מעקב אחר קליטתם של תלמידים העוברים ממסגרת ברשות למסגרת מחוץ לרשות
 • תיאום וקשר עם קצין הביקור הסדיר ברשות חינוך מקומית אחרת במקרים שמדובר בתלמיד הלומד במוסד אך מתגורר בפועל ברשות האחרת
 • קיום מפגשים קבועים בין המחנכים, ההורים והתלמיד
 • התאמת חלופות חינוכיות אפשריות לתלמיד
 • מעקב אחר תלמידים שלא נמצאו להן מסגרות חלופיות לאחר החלטת ועדת ההשמה/ועדת ההתמדה
 • ייצוג הצרכים של התלמיד בתהליך המעבר
 • מעקב אחר תלמידים משובצים במוסדות חינוך במעמד פטור ובמוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים

5. פעולות בשעת חירום – השתתפות בשלב היערכות לחירום של מכלול החינוך רשותי – נהלים, תרגילים ואימונים

6. השתתפות במכלול החינוך / צוותים עירוניים בשעת חירום

7. סיוע למנהל מכלול חינוך בשעת חירום בכל תחום מצבת התלמידים ואיתור תלמידים נעדרים בזמן חירום

8. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו של קצין הביקור הסדיר