לפניה אל מחלקת הגביה

טבלת אנשי קשר - גבייה וארנונה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שמוליק גבירץ מנהל מחלקת גביה pay@ma-soreq.org.il
דבורה ברודביקר 08-8634294 pay@ma-soreq.org.il
תמר הורליק 08-8634206 pay@ma-soreq.org.il

פקס מדור גביה: 08-8597148

תשלום עבור שירותי הווטרינריה השונים אפשר לבצע באמצעות הוראת הקבע או כרטיס האשראי הרשום במועצה – ניתן להגיש בקשה בדוא"ל או טלפונית.

ארנונה

ארנונה – מהי?

ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בדירות מגורים ובנכסים אחרים. הארנונה מוטלת על כל הנכסים שבתחום שיפוטה של המועצה.
הארנונה משמשת למימון פעולות המועצה ושרותים לתושביה במערכת קבועה בכל התחומים: חינוך, תרבות וספורט, רווחה קשישים ושירותי קהילה, תברואה ופינוי אשפה, אחזקה תקינה של כבישים ומדרכות בכל שטח שיפוט המועצה, תאורת רחוב, ביטחון ובטיחות בכבישים, איכות הסביבה ועוד.

חיובי ארנונה וכיצד הם נקבעים:

חיובי הארנונה הם לשנת הכספים הנוכחית.
הארנונה השנתית לרבות גביה לוועד מקומי, מחושבת ע"פ שטחו של הנכס, מיקומו והשימוש בו (למגורים, לעסקים, לתעשיה וכו') וזאת בהתאם ללוח התעריפים כמפורט בצו המיסים שאישרה מליאת המועצה (ראו בצו הארנונה 2018)
הגשת השגה על חיובי הארנונה
המחזיק בנכס רשאי להשיג על חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, גודלו, מיקומו או השימוש בו. השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה במועצה (באמצעות מחלקת הגביה), בתוך 90 יום ממועד החיוב.
אם נדחתה ההשגה רשאי מחזיק הנכס לערער בתוך 30 יום ממועד קבלת תשובת מנהל הארנונה, לוועדת הערר.
לתשומת לב- הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו.
יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע, על מנת להימנע מתשלום של ריבית והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל ערער יוחזרו למערער תשלומי היתר.

כיצד פונים אלינו?

א. מחלקת הגביה- נמצאת בבניין המועצה בקומת הכניסה.
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
בימים א', ב', ד', ה'  08:00-13:00
בימי ג' אין קבלת קהל ומענה טלפוני.

טלפונים: 08-8634206  08-8634294 פקס: 08-8597148

דוא"ל: pay@ma-soreq.org.il

הנחות ופטורים בארנונה למגורים:

הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה למגורים נקבעים בתקנות מחייבות שמפרסם שר הפנים. תקנות אלו אושרו ע"י מליאת המועצה. בחיובי הארנונה לשנת 2018 נכללים כבר ההנחות והפטורים על פי המידע שהיה בידי המועצה

בעת הכנת החיובים. זכאי להנחה בארנונה שלא קיבל הנחה בגין שנת המס הקודמת רשאי להגיש בקשתו למדור הגביה וזו תיבחן בהתאם לנוהל שאושר על ידי המליאה.

אכיפת גביה:

יש לשלם את חשבונות הארנונה החודשיים במועדם. המפגרים בתשלום יחויבו בתשלום מלוא החיוב השנתי בתוספת ריבית פיגורים והצמדה הנקובים בחוק.
תושב שלא ישלם את החשבון לאחר התראה, יינקטו נגדו אמצעי אכיפה כגון: עיקול משכורת, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומטלטלין, הגשת תביעות משפטיות בסדר דין מקוצר וכיוצ"ב
סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות והוצאות מיותרות!

חובת האזרח לדעת:

 1. מכירת הנכס ו/או חילופי דיירים בנכס (שכירות)

  • בהתאם לחוק, בעל או מחזיק בנכס חייב למסור הודעה בכתב למחלקת הגבייה מיד עם שינוי המחזיק בנכס ו/או העברת בעלות בנכס לרבות השכרת הנכס.
  • בבואך למחלקת הגביה הצטייד בתעודת זהות, חשבון הארנונה שברשותך, הסכם/שכירות.
  • לתשומת ליבך- בדוק אם המוכר ו/או המשכיר שילם את החובות הרובצים על הנכס במלואם עד למועד מסירת הנכס, וכך תמנע מעצמך אי נעימות ובזבוז זמן.
 2. מתן אישורים/ תעודות

  • מחזיק ו/או בעל נכס המבקש אישור לסילוק חוב, למס הכנסה, לרישום בטאבו ו/או העברת בעלות, יחוייב לשלם מלוא חובותיו במזומן וכן חיובים שיחולו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש.
 3. פטורים והקלות לנכסים ריקים ולא בשימוש

  • בעלים של נכס שנכסו לא בשימוש וריק מכל חפץ ומאדם, זכאי לפטור לתקופה של עד 6 חודשים פעם אחת בחיי בעליו.
  • ההקלות האמורות לעיל יבחנו וינתנו רק ממועד הגשת בקשה ורק לתקופה בה עמד הנכס ריק מחפץ ואדם.
 4. שינוי יעוד הנכס

  • חל שינוי בשימוש הנעשה בנכס- חייב המחזיק ו/או הבעלים של הנכס למסור הודעה בכתב על כך לאגף הגביה ממועד השינוי.