מנהל ועדת השמה  – מנהל מחלקת חינוך אסף כהן
טלפון: 08-8634204
asaf@ma-soreq.org.il

ועדת השמה:

הוועדה מתכנסת לאחר וועדת השילוב ובהתאם להמלצתה.
תפקיד הוועדה לאשר זכאות לחינוך מיוחד.

הרכב הועדה:

יו"ר – מנהל מחלקת החינוך
נציג השירות  הפסיכולוגי
נציג הפיקוח – משרד החינוך
נציג בית הספר בו לומד התלמיד.

לוועדה מוזמנים ההורים, נציג ועדת ההורים הארצי, נציג רווחה (אם יש צורך) והמטפל הישיר בילד.